OBCHODNÍ PODMÍNKY

PRO ELEKTRONICKÝ OBCHOD WWW.INSTANTRESEARCH.CZ PROVOZOVANÝ

obchodní společností IPSOS, s.r.o.
identifikační číslo: 267 38 902

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky společnosti IPSOS, s.r.o., se sídlem Topolská 1591, Černošice, Praha - západ, identifikační číslo: 26738902, (dále jen „Ipsos“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o poskytování služeb (dále jen „smlouva“) uzavírané mezi Ipsos a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „klient“) prostřednictvím internetových stránek Ipsos.

1.2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky Ipsos umístěné na adrese www.instantresearch.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat na základě individuální dohody Ipsos s klientem. Odchylná ujednání mají poté přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy. Znění obchodních podmínek může Ipsos jednostranně měnit či doplňovat. Pro klienta je platné znění obchodních podmínek v den uzavření smlouvy.

1.4. Smlouva mezi Ipsos a klientem je uzavírána dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Veškeré vztahy smlouvou či obchodními podmínkami neupravené se řídí ustanoveními občanského zákoníku. Služba není určena pro fyzické osoby, které nejsou podnikateli.

2. PRÁVA A POVINNOSTI STRAN

2.1. Ipsos poskytuje za níže uvedených podmínek klientovi službu, která spočívá v tom, že za použití on-line nástrojů realizuje pro klienta sběr dat dle klientem zadaných parametrů ve formě dotazníku sestaveného klientem.

2.2. Při objednávání služby, tvorbě uživatelského profilu a vytváření dotazníku je klient povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené klientem jsou ze strany Ipsos považovány za správné.

2.3. Klient prohlašuje, že službu od Ipsos objednává v souvislosti se svou podnikatelskou činností resp. jako akademický výzkum při uspokojování veřejných potřeb.

2.4. Ipsos nenese odpovědnost za výpadky systému, které nebyly úmyslně způsobeny ze strany Ipsos.

2.5. Ipsos má právo zrušit uzavření smlouvy klientovi, který záměrně poškozuje chod webového rozhraní Ipsos a klientovi, který využívá službu v rozporu s právními předpisy a dobrými mravy.

2.6. Ipsos si vyhrazuje právo jakýkoliv projekt zrušit. V případě zrušení smlouvy/projektu ze strany Ipsosu má klient nárok na vrácení již uhrazených prostředků (ceny služby), a to v plné výši a do 3 pracovních dnů od poskytnutí čísla účtu pro vrácení uhrazených prostředků klientem.

3. UZAVŘENÍ SMLOUVY A CENA

3.1. Webové rozhraní Ipsos obsahuje:

  • Kalkulačku - díky které klient v každém okamžiku zná cenu služby
  • Výběr cílové skupiny respondentů
  • Tvorbu dotazníku prostřednictvím jednoduchého rozhraní (možnost editace)

Za použití výše uvedených nástrojů klient na základě svého výběru specifikuje předmět smlouvy, tedy vytváří dotazník.

3.2. Před odsouhlasením finální formy dotazníku je klientovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do dotazníku klient vložil.

3.3. Dotazník je ze strany klienta odsouhlasen a odeslán Ipsos kliknutím na tlačítko „Zaplatit průzkum“

3.4. Po odsouhlasení finální formy dotazníku pro sběr dat se klientovi zobrazí cena za provedení služby (aktuální výši ceny mohl klient vidět i po celou dobu tvorby dotazníku v kalkulačce). Platbu bude moci klient uskutečnit na základě své volby následujícími způsoby:

  • prostřednictvím platební karty on-line
  • bankovním převodem na účet Ipsos, číslo účtu bude klientovi v případě zvolení této možnosti platby zasláno na jím uvedenou e-mailovou adresu (klient je povinen provést platbu s příslušným variabilním symbolem, který mu bude ze strany Ipsos taktéž sdělen)
  • prostřednictvím platební brány

3.5. Smlouva je uzavřena okamžikem připsání celkové ceny za službu na účet Ipsos.

3.6. Ihned po přijetí platby na účet Ipsos je zahájen sběr dat dle požadavků klienta dle jím odsouhlaseného dotazníku. Taktéž je klientovi zaslán informační e-mail ze strany Ipsos na jím uvedenou e-mailovou adresu. Informační e-mail obsahuje potvrzení uzavření smlouvy a sdělení lhůty k plnění.

3.7. Výsledkem činnosti Ipsos je výstup, kterým se rozumí data vzešlá z provedeného výzkum (sběru dat) dle dotazníku sestaveného klientem. Tento výstup bude zaslán formou elektronické pošty klientovi ve formě tabulek tříděných podle základních socio-demografických kritérií a to nejpozději čtvrtý pracovní den od uzavření smlouvy. Klient bere na vědomí a souhlasí s tím, že výsledkem je prostý sběr dat, se kterými bude dál pracovat. Za další zpracování dat nenese Ipsos žádnou odpovědnost. Klient bere na vědomí, že Ipsos nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením. Ipsos nenese odpovědnost za obsah dotazníku a na obsahu dotazníku se nijak nepodílí.

3.8. Za design výzkumu, znění otázek, výběr a velikost cílové skupiny má plnou odpovědnost zadavatel. V případě, že zadavatel bude zveřejňovat zdroj dat, je povinen učinit tak uvedením formulace: „Sběr dat byl realizován prostřednictvím aplikace Instant Research agentury Ipsos“.
Výsledky nesmí být komunikovány s doprovodným textem: „Výzkum realizovala agentura Ipsos“, případně „Pro firmu ….. realizovala výzkum agentura Ipsos". Porušení uvedené podmínky, které by mohlo vést k poškození dobrého jména agentury Ipsos, může mít za následek právní postih.

4. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

4.1. Ochrana osobních údajů klienta, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

4.2. Klient uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlas se zpracováním všech poskytnutých osobních údajů Ipsos, a s jejich následným zpracováním.

4.3. Klient bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě.

4.4. Klient potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Klient prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k Ipsos odvolat písemným oznámením doručeným na adresu Ipsos.

5. ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ

5.1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

5.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky obchodních podmínek vyžadují písemnou formu a změna je účinná od dne zveřejnění na webových stránkách Ipsos. Smlouvy uzavřené před tímto dnem se až do svého splnění řídí předchozí verzí obchodních podmínek před změnou.

5.3. Kontaktní údaje Ipsos jsou následující: adresa elektronické pošty info@instantresearch.cz

5.4. Veškeré spory, které by vznikly ze smlouvy nebo v souvislosti s ní budou řešeny dohodou. Pokud nebude dosaženo dohody, budou rozhodnuty s konečnou platností příslušným soudem v místě sídla Ipsos.

V Praze dne 8. 10. 2018