Kontrolní mechanismy

Kontrolní mechanismy panelu

Instant Research je profesionální nástroj pro samoobslužný on-line sběr dat.

Pro výběr respondentů dle vámi zadaných kritérií a následný sběr dat je využíván robustní Ipsos ONLINE panel.

Ipsos ONLINE panel byl v roce 2017 auditován profesním sdružením SIMAR a získal Certifikát kvality poskytovaných služeb.

Certifikát má platnost 18 měsíců a následně je v rámci pravidelných auditů kvality ověřena jeho platnost pro další období.

Sledované standardy kvality

Kontrola duplicity respondentů

Je nezbytné zajistit, aby každý člen panelu mohl být registrován pouze jednou. Ověření případných duplicit provádíme především pomocí čísla bankovního účtu, na který je respondentovi vyplácena odměna.

Dále kontrolujeme jedinečnost respondenta prostřednictvím osobních údajů, jako je jméno, obec, věk, telefonní číslo.

Zjištění duplicity je důvodem k vyřazení z panelu.

Periodicita

Ipsos garantuje maximální účast každého respondenta ve výzkumu 1× za 14 dní. Standard SIMARu je 1-2× za týden.

V Ipsos ONLINE panelu jsme zaslali jednomu respondentovi průměrně 16 dotazníků za uplynulý rok.

Sledujeme témata výzkumů, do kterých jsou respondenti zařazováni. Kontrolujeme, aby respondenti neodpovídali na shodná témata častěji než jednou za 3 měsíce. Tím zajišťujeme, aby odpovědi respondentů nemohly být ovlivněny předchozími výzkumy.

Kontroly časů

Měříme celkový čas vyplnění dotazníku, čas strávený na vybraných otázkách a průměrnou dobu strávenou nad jednou stránkou dotazníku. Z těchto údajů vyhodnocujeme, zda respondent věnuje dostatečnou pozornost vyplňování odpovědí v dotazníku.

Pokud je délka vyplňování příliš krátká, je dotazník automaticky vyřazen a respondentovi je odeslán email.

Telefonická verifikace po zaregistrování

U každého nového respondenta ověřujeme jeho identitu a správnost osobních údajů uvedených ve vstupním dotazníku.